Юридические нормы

Toto právní prohlášení obsahuje podmínky, kterými se řídí stránky www.spolehnise.cz.

 

Informace uvedené na Stránkách jsou poskytovány jako služba zákazníkům. Tyto informace jsou určeny pouze k Vašemu osobnímu a nikoliv obchodnímu použití. Tím, že otevřete nebo budete používat kterékoliv z těchto stránek, výslovně přijímáte a souhlasíte s tím, že budete vázán(a) všemi podmínkami, které jsou uvedeny v tomto právním prohlášení. Nepoužívejte jakoukoliv stránku, pokud jsou tyto podmínky pro vás nepřijatelné a nebudete s nimi souhlasit.

 

Vlastnictví
Spolehnise.cz vlastní veškeré stránky a vlastní nebo má práva k používání všech tapet, ikon, znaků, uměleckých řešení, obrázků, grafiky, hudby, textů, a dalšího obsahu stránek ("Obsah") a veškerých řešení HTML, grafického rozvržení, konfiguraci, CGI a dalších kódů a povelových souborů v jakémkoliv formátu, který jsou použity k tvorbě stránek ("Kódy"). Obsah a Kódy stránek jsou chráněny autorským právem. S výjimkou použití pro vlastní neobchodní potřebu není dovoleno stránky kopírovat, distribuovat, upravovat, přenášet, stahovat, převádět, nově publikovat, zveřejňovat, nebo jinak distribuovat jakýkoliv Kód nebo Obsah pro veřejnost nebo obchodní účely a to bez předchozího písemného souhlasu Spolehnise.cz. Veškeré názvy, loga a obchodní značky, které se vyskytují na stránkách jsou majetkem Spolehnise.cz nebo je Spolehnise.cz používá na základě licence. Cokoliv z výše uvedeného není dovoleno používat k jakémukoliv účelu bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Spolehnise.cz. Vaše opomenutí jednat v souladu s tímto právním prohlášení bude znamenat porušení autorských práv Spolehnise.cz, obchodních značek a dalších vlastnických práv a práv duševního vlastnictví.

 

Neposkytnutí licence
S výjimkou, která je výslovně uvedena výše, nic z obsahu tohoto dokumentu nemůže být vykládáno tak, že uděluje jakoukoliv licenci, právo některého patentu, obchodní značku, autorské právo nebo jiné právo duševního vlastnictví průmyslové právo Spolehnise.cz, nebo kterékoliv třetí strany, a to ani jako důsledek předpokladu, bránění nebo jakékoliv jiné formy.

 

Využití Vámi předložených informací
Toto právní prohlášení se nevztahuje na osobní informace, které předkládáte prostřednictvím kterékoliv stránky, jako je vaše jméno, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a podobné informace.

 

Spolehnise.cz vítá vaše poznámky a doporučení ke svým stránkám nebo výrobkům, ale nevyhledává a nesnaží se získat jakékoliv nápady, které jsou nebo podléhají ochraně duševního vlastnictví ani doporučení, materiály, nebo jiné informace vztahující se k vývoji, konstrukci, designu a jejich změn, úprav, výroby nebo marketingu ať již stávajících nebo nových výrobků. Předložením takovéto informace společnosti Spolehnise.cz poskytujete záruku na to, že Spolehnise.cz může takovouto informaci publikovat, použít ji ve svém provozu a zahrnout ji do koncepcí produktů a to bez jakékoliv odpovědnosti. Je zakázáno umisťovat nebo přenášet na stránky Spolehnise.cz jakýkoliv materiál, který je nezákonný, zastrašující, hanlivý, nactiutrhačný, nemravný nebo pornografický, nebo materiál porušující jakýkoliv zákon.

 

Dementi
Spolehnise.cz publikuje na svých stránkách informace pro pohodlné využívání návštěvníky stánek. Všechny údaje o produktech jsou jen informační. Přesto, že se Spolehnise.cz snaží poskytovat přesné a včasné informace, může dojít k neúmyslným technickým nebo věcným nepřesnostem a k chybám v přepisu. Vyhrazujeme si právo k opravám a změnám na stránkách kdykoliv a bez předchozího upozornění. Ačkoliv společnost Spolehnise.cz vyvinula značné úsilí, aby zobrazila produkty co nejpřesněji, zobrazené barvy produktů závisejí též na monitoru uživatele a Spolehnise.cz nemůže ručit za to, že monitor uživatele přesně zobrazí skutečné barvy výrobku.

 

Návštěvníci přebírají veškerou odpovědnost a rizika spojená s užíváním stránek. Veškeré informace poskytnutí na stránkách jsou poskytovány "tak jak jsou" a společnost Spolehnise.cz neposkytuje žádné záruky, prohlášení nebo převod práv, ať již výslovný nebo předpokládaný, ve věci informací dostupných na stránkách, včetně jakéhokoliv vyjádřeného nebo předpokládaného ručení o vlastnictví, obchodovatelnosti, neporušení práv nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

 

Spolehnise.cz nemá povinnost aktualizovat své stránky nebo upravovat jejich Obsah nebo Kódy a Spolehnise.cz neponese žádnou odpovědnost z toho titulu, že neaktualizovala uvedené informace. Spolehnise.cz neručí zato, že stránky jsou prosty počítačových virů nebo dalších škodlivých složek a neručí za to, že stránky budou bezchybně nebo nepřerušovaně funkční.

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST SPOLEHNISE.CZ ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV PŘÍMOU, KONKRÉTNÍ, NEPŘÍMOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, NEBO JAKOUKOLIV JINOU ŠKODU Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY VČETNĚ ZTRÁTY UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY NA ZISKU, ZTRÁTY DAT NEBO ZA JAKÝKOLIV JINÝ TYP ŠKODY AŤ JIŽ HMOTNÉ NEBO NEHMOTNÉ POVAHY A TO AŤ JIŽ PODLE SMLUVNÍCH TEORIÍ NEBO V OBČANSKOPRÁVNÍM SMYSLU, ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO KTERÉ JSOU JINÝM ZPŮSOBEM VE VZTAHU K POUŽITÍ NEBO VÝKONU UVEDENÝCH INFORMACÍ, NEBO KTERÉ JSOU PŘÍSTUPNY PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK SPOLEHNISE.CZ A TO I V PŘÍPADECH, KDY SPOLEČNOST SPOLEHNISE.CZ BYLA NA MOŽNOST ŠKODY UPOZORNĚNA. POKUD SE STANE, ŽE NEBUDETE SPOKOJENI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM SE STRÁNKAMI NEBO JEJICH OBSAHEM, VAŠÍM JEDINÝM ODŠKODNĚNÍM A MOŽNOSTÍ ŘEŠENÍ JE PŘESTAT STRÁNKY NAVŠTĚVOVAT.

 

Spolehnise.cz si vyhrazuje právo zamezit přístupu na stránky nebo změnit služby a výrobky popsané na stránkách kdykoliv bez oznámení předem.

 

Spolehnise.cz může kdykoliv změnit podmínky stanovené tímto právním prohlášením aktualizací tohoto zveřejnění. Jste vázáni jakoukoliv úpravou právního prohlášení, a proto byste měli pravidelně navštěvovat tuto stránku a projít si podmínky, které se vztahují na užívání stránek a jsou v současnosti platné.

 

Neplatnost jakéhokoliv ustanovení nebo podmínky tohoto právního prohlášení neovlivní prosaditelnost těch ustanovení právního prohlášení, která budou příslušným sodem považována za prosaditelná.